logo karlovački govori

Literatura

***2008. Karlovački leksikon [ur. Ivan Ott]. Školska knjiga: Zagreb.

Barac, Vida – Božidar Finka 1966. O prikupskim govorima oko Vukove Gorice. Ljetopis JAZU 71, 315–323.

Barac-Grum, Vida 1993. Čakavsko-kajkavski govorni kontakt u Gorskom kotaru. Rijeka: Izdavački centar Rijeka.

Brabec, Ivan 1961. Izvještaj o istraživanju govora u Pokuplju. Ljetopis JAZU 65, 321–331.

Brabec, Ivan 1966. Sjeveroistočni akavci. Ljetopis JAZU 71, 325–334.

Brozović, Dalibor 1960. O strukturalnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvatskosrpskih dijalekata. Zbornik za filologiju i lingvistiku 3, 68−88.

Brozović, Dalibor 1965. Štokavsko narječje. Školski leksikon. Jezik. Zagreb: Panorama, 265−273.

Brozović, Dalibor 1970. Dijalekatska slika hrvatskosrpskog jezičnog prostora. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, sv. 8., 5−32.

Brozović, Dalibor 1970. Standardni jezik. Zagreb: Matica hrvatska

Brozović, Dalibor 1981 O fonetskoj transkripciji. U knjizi Fonološki opisi srpskohrvatskih/ hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, knj. LV, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 9, Sarajevo, 17−25.

Brozović, Dalibor 2004. O dijalektologiji kao jezikoslovnoj disciplini. Suvremena lingvistika 57–58, 1–12.

Brozović, Dalibor 2006. Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda. Zagreb: Školska knjiga.

Brozović, Dalibor 2007. Fonologija hrvatskoga standardnog jezika. Zagreb: Nakladni zavod Globus.

Brozović, Dalibor i Pavle Ivić 1988. Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod 'Miroslav Krleža'.

Buturac, Josip 1984. Popis župa zagrebačke biskupije 1334. i 1501. godine. Starine 59, 43-108.

Celinić, Anita i dr. 2010. Prinosi hrvatskoj dijalektnoj fonologiji. Zagreb, Split: Književni krug Split, IHJJ.

Crnić Novosel, Mirjana 2015. Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt). Doktorski rad.

Čilaš Šimpraga, Ankica 2002. Fonologija ikavskih štokavskih govora između rijeka Krke i Neretve. Magistarski rad.

Čilaš Šimpraga, Ankica 2006. Antroponimija i toponimija Promine. Doktorski rad.

Ćurković, Dijana 2011. Fluctuations in the accentuation of Blatnica Pokupska. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/2, 365−379.

Ćurković, Dijana 2014. Govor Bitelića. Doktorski rad.

Ćurković, Dijana – Perina Vukša 2011. Baka i unuk – generacijske razlike u govoru Blatnice Pokupske. Međimurski filološki dani 1 [ur. Ante Bežen i Đuro Blažeka]. Zagreb: UFZG, 113−122.

Damjanović, Stjepan 2002. Slovo iskona. Zagreb: Matica hrvatska.

Damjanović, Stjepan 2005. Staroslavenski jezik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Finka, Božidar i Antun Šojat 1973. Karlovački govor. Hrvatski dijalektološki zbornik 3, 77−151.

Finka, Božidar 1982. Akcenatski odnosi na 'kajkavsko-čakavskom' području istočno od Karlovca. Hrvatski dijalektološki zbornik 6, 161−167.

Gadžijeva, Sofija − Ana Kovačević − Milan Mihaljević − Sandra Požar − Johannes Reinhart − Marinka Šimić − Jasna Vince 2014. Hrvatski crkvenoslavenski jezik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Staroslavenski institut.

Hercigonja, Eduard 2006. Tropismena i trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja. Zagreb: Matica hrvatska.

Holzer, Georg 2011. Glasovni razvoj hrvatskoga jezika. Zagreb: IHJJ.

Hraste, Mate 1959.–1960. Metodologija ispitivanja naših dijalekata. Jezik 8, 71−81.

Hraste, Mate 1966. Govori jugozapadne Istre. Hrvatski dijalektološki zbornik 2, 5−28.

Ivšić, Stjepan 1914. Nacrt za istraživanje hrvatskih i srpskih narječja. Zagreb: JAZU.

Ivšić, Stjepan 2012. (1936.) Jezik Hrvata kajkavaca. Pretisak iz Ljetopisa JAZU, sv. 48 za godinu 1934./35. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Junković, Zvonimir 1972. Jezik Antuna Vramca i podrijetlo kajkavskoga dijalekta. Rad JAZU 363, 1−229.

Jozić, Željko 2005. Morfološko-naglasna poredbena analiza ikavskojekavskih štokavskih govora oko Županje i Orašja. Doktorski rad u rukopisu.

Jozić, Željko 2007. O metodologiji terenskog istraživanja. Šokačka rič 4, 155−161.

Jozić, Željko 2008. Još ponešto o terenskom istraživanju. Šokačka rič 5, 151−156.

Kapović, Mate 2015. Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika. Zagreb: Matica hrvatska.

Kolenić, Ljiljana 2004. Slavonski dijalekt prema ostalim hrvatskim dijalektima. Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2003. Zagreb : Filozofski fakultet.

Krajač, Josip 1999. Bosiljevski govor. Hrvatski dijalektološki zbornik 11, 77–164.

Kurtović Budja, Ivana 2009. Govori Makarskoga primorja − fonologija i morfologija. Doktorski rad u rukopisu.

Lisac, Josip 2003. Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja. Zagreb: Golden marketing − Tehnička knjiga.

Lisac, Josip 2006. Tragom zavičaja. Zagreb: Književni krug.

Lisac, Josip 2009. Hrvatska dijalektologija 2. Čakavsko narječje. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

Lončarić, Mijo 1990. Jezični odnosi u karlovačkom Pokuplju i Beloj krajini. Kaj – jučer i danas [ur. Ljiljana Križan]. Čakovec: Zrinski, 132–147.

Lončarić, Mijo 1996. Kajkavsko narječje. Zagreb: Školska knjiga.

Lončarić, Mijo 1997a. Hrvatsko-slovenski jezični odnosi s dijalektoloških gledišta. Hrvati u Sloveniji: zbornik radova [ur. Mirjana Domini]. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 347-357.

Lopašić, Radoslav 1879. Karlovac: poviest i mjestopis grada i okolice. Zagreb: Matica hrvatska.

Lopašić, Radoslav 1894. [pretisak 2015.] Hrvatski urbari. Zagreb: JAZU.

Lopašić, Radoslav 1895. Oko Kupe i Korane. Zagreb: Naklada Matice hrvatske.

Lukežić, Iva 1990. Čakavski ikavsko-ekavski dijalekt. Rijeka: Izdavački centar Rijeka.

Lukežić, Iva i Sanja Zubčić 2007. Grobnički govor XX. stoljeća. Rijeka: Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine.

Lukežić, Iva 2012. Zajednička povijest hrvatskih narječja. 1. Fonologija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci. Čavle: Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine.

Lukežić, Iva 2015. Zajednička povijest hrvatskih narječja 2. Morfologija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Malnar, Marija i Perina Vukša 2012. Postoje li čakavski elementi u fonologiji čabarskih govora? Peti hrvatski slavistički kongres: zbornik radova 1. Ur. Turk, Marija − Srdoč-Konestra, Ines, Rijeka: Filozofski fakultet.

Maresić, Jela − Mira Menac-Mihalić 2008. Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima. Zagreb: IHJJ.

Maresić, Jela 2013. O transkripciji u kajkavskoj dijalektnoj leksikografiji. Fluminensia god. 25, br. 2, 151−163.

Marinković, Marina 2014. Dosadašnja dijalektološka istraživanja istočnoga karlovačkoga Pokuplja. Svjetlo: časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja 3−4, 34−43.

Marinković, Marina 2015a. Fonologija i morfologija istočnogoranskih kajkavskih govora. Doktorski rad u rukopisu.

Marinković, Marina 2015b. Iz fonologije mjesnoga govora Brežana kraj Karlovca. Hrvatski dijalektološki zbornik 19, 79−97.

Matasović, Ranko 2008. Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Matica hrvatska.

Matasović, Ranko 2009. Od praslavenskoga do hrvatskoga jezika (glasovi i oblici). Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: srednji vijek. Zagreb: Croatica.

Menac-Mihalić, Mira 2005. Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga.

Menac-Mihalić, Mira i Anita Celinić 2012. Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije. Zagreb: Knjigra.

Menac-Mihalić, Mira i Anita Celinić 2013. Čakavsko narječje u jezičnim atlasima (s primjerima karata razvoja *ę u ‘jezik’, ‘jetra’, ‘žeđ’). Hrvatski dijalektološki zbornik 18, 219−237.

Milčetić, Ivan 1894. Je li stativsko narječje kajkavsko? Nastavni Vjesnik 2, Zagreb, 94−96.

Moguš, Milan 1977. Čakavsko narječje. Fonologija. Zagreb: Školska knjiga.

Moguš, Milan 2010. Povijesna fonologija hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.

Rešetar, Milan 1907. Der štokavische Dialekt. Wien: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.

Sajvert Pokupska, Milena (1905). Narodni život i običaji, rukopis. Hrnetić (kraj Karlovca), 1905.

Strohal, Rudolf 1901. Jezične osobine u kotaru karlovačkom. RAD 146, str 78–153; 1902., RAD 148, 1–50.

Strohal, Rudolf 1904. Još nekoliko riječi o naglasu u karlovačkom kotaru. Nastavni vjesnik 12, str. 109.

Strohal, Rudolf 1910. Današnje oštarijsko narječje. RAD JAZU 180, 1–57.

Šimunović, Petar 1970. Dijalekatske značajke buzetske regije. Istarski mozaik 8, 35−49.

Šimunović, Petar 2009. Uvod u hrvatsko imenoslovlje. Zagreb: Golden marketing.

Šimunović, Petar 2011. Čakavska čitanka. Zagreb: Golden marketing.

Škiljan, Filip 2007. Kulturno-historijski spomenici Korduna s pregledom povijesti Korduna od prapovijesti do 1881. Zagreb: Srpsko narodno vijeće.

Šojat, Antun 1981. Čakavske osobine u jugozapadnim kajkavskim govorima. Hrvatski dijalektološki zbornik 5, 151–167.

Šojat, Antun 1986. Govori u općini Duga Resa. Duga Resa: radovi iz dalje prošlosti, NOB-e i socijalističke izgradnje [ur. Đuro Zatezalo]. Karlovac: Historijski arhiv, 42–66.

Težak, Stjepko 1957. O rezultatu dijalektoloških istraživanja u okolici Karlovca. Ljetopis JAZU 62, 418−423.

Težak, Stjepko 1959. Izvještaj o istraživanju govora između Korane i Mrežnice. Ljetopis JAZU 63, 456−458.

Težak, Stjepko 1970. Kajkavci na razmeđu. Kaj III/6, 38–48.

Težak, Stjepko 1974. Kajkavsko-čakavsko razmeđe. Kajkavski zbornik [ur. Joža Skok, Miroslav Šicel i Antun Šojat]. Zlatar: Narodno sveučilište Ivan Goran Kovačić, 44−47.

Težak, Stjepko 1975. Je li Karlovac kajkavski grad? Jezik 17, 96.

Težak, Stjepko 1976. Govori na području općine Ozalj. Kaj IX/9–1, 137–139.

Težak, Stjepko 1978. Dijalekatska osnovica u jeziku Frana Krste Frankopana. Filologija 8, 341−353.

Težak, Stjepko 1979. Sjeverni govori čakavsko-kajkavskog međunarječja u karlovačkom četveroriječju. Radovi Zavoda za slavensku filologiju 16, 37–53.

Težak, Stjepko 1981a. Dokle je kaj prodro na čakavsko područje? HDZ 5, 169–202.

Težak, Stjepko 1981b. Ozaljski govor. HDZ 5, 203–428 (s kartama), 203−428.

Težak, Stjepko 1982. Akcenatski odnosi u luku rijeke Kupe i u podžumberačkom kraju. Hrvatski dijalektološki zbornik 6, 293–316.

Težak, Stjepko 1990. Hrvatske riječi u Križanićevim tekstovima i današnji ribnički govor. Znanstveni skup u povodu 300. obljetnice smrti J. Križanića (1683. – 1983.): zbornik radova. Zagreb, 193–207.

Težak, Stjepko 1994. Kajkavsko-čakavski dodiri u pojasu samoborsko-karlovačko-ogulinskom. Kajkavski zbornik. Zlatar.

Težak, Stjepko 1996. Naglasci Jurja Križanića i današnji naglasni odnosi na području Ribnika, Ozlja i Dubovca. Filologija 26, 85–94.

Težak, Stjepko 1997. Međunarječna prožimanja u čakavsko-kajkavskim ikavsko-ekavskim govorima. Hrvatski dijalektološki zbornik 10, 203–208.

Težak, Stjepko 1998. Kajkavsko-čakavski utjecaj na štokavske govore Žumberka. Žumberački krijes, 282–303.

Težak, Stjepko 2003. Jezični neslavizmi u ozaljskome govoru. Hrvatski dijalektološki zbornik 12, 85–94.

Trask, Robert Lawrence 2005. Temeljni lingvistički pojmovi. Zagreb: Školska knjiga.

Vidović, Domagoj 2014. Zažapska onomastika. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Vranić, Silvana 2005. Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci.

Vukša Nahod, Perina 2014. Fonologija i morfologija mjesnih govora slivanjskoga područja. Doktorski rad.

Zečević, Vesna 1995. Glavne značajke pisarovinskoga govora. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik 21, 239−246.

Zečević, Vesna 2000. Hrvatski dijalekti u kontaktu Zagreb: IHJJ.