logo karlovački govori

Izvori

http://www.ffri.uniri.hr/hr/centri-i-skole/centar-za-jezicna-istrazivanja.html
http://hrcak.srce.hr/hrvatski-dijalektoloski-zbornik
http://ihjj.hr/
http://info.hazu.hr/hr/o-akademiji/jedinice/zavod_za_lingvisticka_istrazivanja/
http://ola-ale.hazu.hr/
http://www.stin.hr/
https://www.stin.hr/hr/article/9/rje%C4%8Dnik_crkvenoslavenskoga_jezika_hrvatske_redakcije
http://zrcola.zrc-sazu.si/
https://hr.wikipedia.org/wiki/Brajci
https://hr.wikipedia.org/wiki/Radoslav_Lopa%C5%A1i%C4%87